ارائه گواهی بین المللی رایگان به شرکت کنندگان

تاریخ ثبت: 1400/05/14

 

بر اساس مصوبات شورای سیاستگزاری و به منظور ارائه خدمات برتر به فرهیختگان شرکت کننده ، دبیرخانه اقدام به تهیه و ارسال گواهینامه بین المللی به صورت رایگان نموده است این تصمیم به منظور سهولت استفاده پژوهشگران از مدارک این رویداد علمی معتبر برای مجامع بین المللی و خارج کشور اتخاذ گردید